Nasz Kandydat na Burmistrza Miasta Dęblin

Stanisław WŁODARCZYK

Bezpartyjny, lat 58, żonaty, jedno dziecko,  od 1985 r. mieszkaniec Dęblina – Osiedle Wiślana, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, doświadczony samorządowiec, wieloletni Sekretarz Miasta Dęblin (1990 – 2003), radny powiatowy w kadencji 1998-2002, Sekretarz Gminy Ułęż (2003-2006), Burmistrz Miasta Dęblin w latach 2006-2014, obecnie Wicestarosta.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Dęblina!

Zdecydowałem się kandydować na Burmistrza Miasta Dęblin w nadchodzących wyborach samorządowych. Są dwa powody dla których to uczyniłem. Po pierwsze uważam, że obecnie miasto jest źle zarządzane. W kończącej się kadencji nie wykorzystano wielu szans, jakie pojawiały się w tym okresie, choćby w postaci środków zewnętrznych, w tym w szczególności unijnych. W rezultacie wiele takich możliwości przepadło, być może bezpowrotnie.Drugim powodem, może nawet bardziej przekonującym, było to że wielu mieszkańców naszego miasta do tego kandydowania mnie namawiało, pamiętając o  inwestycjach i projektach zrealizowanych w okresie sprawowania przeze mnie funkcji Burmistrza w latach 2006-2014.

Najważniejsze przedsięwzięcia, jakie zostały wtedy wykonane:

 • Rewitalizacja centrum miasta Dęblina wraz z budową siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz targowiska miejskiego.
 • Utworzenie Muzeum Sił Powietrznych.
 • Przebudowa głównych ciągów komunikacyjnych: ulice Warszawska, Niepodległości i Kocka; Konopnickiej i Lipowa, Słowackiego, ks. Hładuniaka i Pułaskiego; Urbanowicza i Trapezowej, drogi na Os. Wiślana-Żwica.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum miasta; w Osiedlu Jagiellońskim oraz Mierzwiączka i Starówka, budowa magistrali wodociągowej do os. Lotnisko, a także sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do os. Stawy.
 • Modernizacja wału przeciwpowodziowego na Wiśle.
 • Budowa osiedlowych stref sportowych – na os. Wiślana, Lotnisko (SP 4), Mierzwiączka i Staszica (LO).

 

     W czasie mojej pracy na stanowisku Burmistrza w infrastrukturę miejska zainwestowano łącznie ok. 100 mln zł, a miasto pozyskało kwotę ponad 37 mln zł ze środków zewnętrznych (krajowych i unijnych). Przez 8 lat wspólnie z Radą Miasta, po dyskusjach, ale bez konfliktów, ustalaliśmy coroczne budżety miasta, a ich realizacja nie budziła zastrzeżeń i zawsze miałem udzielane absolutorium. Efekty tej dobrej współpracy widać gołym okiem.

Pełniąc w ostatniej kadencji funkcję Wicestarosty zawsze miałem na uwadze sprawy Dęblina i wiele z nich zostało zrealizowanych:

 • Modernizacja ul. Składowej i  1 Maja oraz ul. Grunwaldzkiej.
 • Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZSZ Nr 1.
 • Przygotowanie dokumentacji na kompleksową przebudowę drogi powiatowej  Dęblin (Dworzec PKP) – Ryki przez osiedle Stawy i rozpoczęcie realizacji tego zadania.
 • Przygotowanie projektu termomodernizacji  obiektów ZSZ Nr 1 i ZSZ Nr 2 w Dęblinie. Realizacja rozpocznie się w 2019 r.
 • Utrzymanie w Dęblinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz filii Starostwa Powiatowego i Urzędu Pracy.

Te osiągnięcia nie byłyby możliwe bez pracy i zaangażowania moich współpracowników, radnych a w szczególności pracowników samorządowych miasta Dęblin i powiatu ryckiego. Składam im za to serdeczne podziękowania.

 

Program działania kandydata na Burmistrza Dęblina - Stanisława Włodarczyka

Mój  program wyborczy opiera się na 4 podstawowych założeniach: Aktywność inwestycyjna.Poprawa jakości życia mieszkańców.Budowanie więzów wspólnoty samorządowej.Odpowiedzialna polityka kadrowa.

1.  AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA

 • Kontynuacja inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, termomodernizacji obiektów miejskich oraz drogownictwa i wymiany oświetlenia ulicznego.
 • Aktywne poszukiwanie środków zewnętrznych na inwestycje przy ścisłej dyscyplinie finansów budżetu miasta.
 • Dokończenie przebudowy głównego układu komunikacyjnego miasta (drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe):  droga krajowa 48 (ul. 15 pp Wilków), dróg wojewódzkich 801 (ul. Podchorążych i nowy przebieg od wiaduktu) i 831 (ul. Wiślana) oraz dróg powiatowych (ul. Stawska, ul. Jagiellońska). Z dróg gminnych – os. Jagiellońskie, ul. Saperów, os. Michalinów, os. Stawy.
 • Zwiększenie zdecydowane  nakładów na wykup gruntów i ich uzbrojenie, szczególnie pod lokalizację nowych dróg w celu udostępnienia nowych terenów budowlanych, w tym dla budownictwa mieszkaniowego.
 • Wystąpienie do Wojska i PKP o weryfikację potrzebnych im terenów oraz obiektów i w ten sposób poszerzenie oferty terenów inwestycyjnych
 • Przywrócenie działań Urzędu Miasta w zakresie promocji gospodarczej Miasta (marka Lotniczy Dęblin), pozyskiwania inwestorów oraz stworzenie systemu zachęt i pomocy dla inwestorów chcących rozwijać działalność w Dęblinie, w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, geotermia).
 • Wprowadzenie w przetargach organizowanych przez miasto, preferencji dla firm mających siedzibę w Dęblinie. „Szkoła Orląt” Lotnicza Akademia Wojskowa - szansą dla dalszego rozwoju miasta.
 • Aktywizacja centrum miasta. (ulgi podatkowe dla podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w centrum, rozwiązanie problemu braku miejsc parkingowych).
 • Podjęcie działań w zakresie włączenia w granice administracyjne miasta Dęblin oczyszczalni ścieków.

 

2. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

 • Zorganizowanie zbiorowej komunikacji publicznej obejmującej kilka regularnych linii na terenie miasta (ustalonych w konsultacjach z mieszkańcami)  i wszystkie dni tygodnia, w oparciu o lokalnych przewoźników.
 • Podniesienie poziomu obsługi mieszkańców naszego Miasta w zakresie bieżącej działalności – oświata, administracja, lecznictwo, kultura, rekreacja, usługi komunalne.
 • Budowa lub pozyskanie obiektu z salą kinowo-widowiskową.
 • Utworzenie placówki o charakterze muzealnym oraz punktu informacji i promocji turystycznej.
 • Współpraca z niesamorządowymi instytucjami kultury.
 • Modernizacja trybun stadionu miejskiego. Budowa basenu odkrytego.
 • Rozbudowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych.
 • Zagospodarowanie terenu przy obecnej siedzibie MDK na cele rekreacji i turystyki wodnej.
 • Poprawa stanu zasobu budownictwa socjalnego w mieście.
 • Budowa budynku mieszkalnego w ramach programu „Mieszkanie+”.
 • Miasto Dęblin – miastem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier architektonicznych. Zorganizowanie punktu pomocy dla seniorów, Akademia Seniora.
 • Zorganizowanie banku pomocy rzeczowej.
 • Podjęcie działań w zakresie poprawy stanu powietrza (pomoc w wymianie pieców, instalacji odnawialnych źródeł energii, termomodernizacja).

 

3. BUDOWANIE WIĘZÓW WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ

 • Przywrócenie współpracy i wzajemnego poszanowania między Radą Miasta i Burmistrzem.
 • Poprawa wizerunku zewnętrznego organów władzy samorządowej; współdziałanie dla rozwoju Miasta.
 • Aktywizacja wspólnot osiedlowych.
 • Wyodrębnienie znacznie większych środków do dyspozycji poszczególnych Osiedli na realizację lokalnych przedsięwzięć (od 5 do 15 tys. zł).
 • Zachęcanie młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym miasta.
 • Zapewnienie faktycznego działania Młodzieżowej Rady Miasta.
 • Współpraca ze wszystkimi instytucjami, które mogą mieć wpływ na jakość życia i rozwój miasta

 

4. ODPOWIEDZIALNA POLITYKA KADROWA 

 • Zatrudnianie ludzi o najwyższych kompetencjach w danej dziedzinie.
 • Ocena pracowników według ich umiejętności, a nie przynależności organizacyjnej.
 • Stabilność struktury organizacyjnej miejskich instytucji.

 

Chcę ten program zrealizować. Pokazałem w swojej dotychczasowej pracy, że nie rzucam obietnic bez pokrycia. Tak będzie i tym razem. Ten program będzie zrealizowany.

 

Kandydat na Burmistrza Miasta Dęblin

Stanisław Włodarczyk